Jak podkreśliła na spotkaniu NIK, w ostatnich latach przeprowadzono szereg kontroli dotyczących bezdomności czworonogów, które wykazały wiele nieprawidłowości w działaniach gmin. Mając na względzie poprawę obecnej sytuacji, izba zaapelowała więc o wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów (art. 11a ustawy o ochronie zwierząt), poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi do aktów prawa miejscowego. NIK zasygnalizowała także potrzebę uchylenia zapisów art. 7a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, dotyczących „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”; oraz zamieszczenie w tym akcie precyzyjnej definicji schroniska.

Podczas ostatniej kontroli NIK doszła ponadto do wniosku, że gminy powinny finansować sterylizację zwierząt i wprowadzić ich znakowanie. W jej opinii pozwoli to ustalić, kto jest właścicielem błąkającego się czworonoga. Na spotkaniu izba zasygnalizował też, że gminne lub międzygminne schroniska muszą być prowadzone przez uprawnione podmioty, dzięki czemu wyłapywanie zwierząt będzie zadaniem podmiotów, które spełniają wymogi prawa. Pozwoli to rozliczać koszty wyłapywania i weryfikować dane o znalezionych zwierzętach z prowadzoną ewidencją.


W trackie debaty, swoją opinię o ochronie czworonogów przedstawiła również Beata Krupianik z Fundacji KARUNA. Apelowała ona o wdrożenie monitoringu w schroniskach z dostępem do internetowego podglądu dla służb nadzoru weterynaryjnego. Fundacja proponuje również stworzenie internetowej ogólnopolskiej bazy danych zwierząt znalezionych (obowiązek wprowadzania danych zwierząt odnalezionych będzie spoczywał na gminach i organizacjach). Apeluje ponadto o wprowadzenia na poziomie szkół podstawowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej opieki nad zwierzętami domowymi.

(www.nik.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów