NIK, choć ogólnie oceniła pozytywnie działalność PUK, wykryła również kilka nieprawidłowości, m.in: ponoszenie przez PUK, mimo braku takiego obowiązku, kosztów ubezpieczenia skazanych od następstwa nieszczęśliwych wypadków w 2011 r. Kontrola przeprowadzona przez Izbę ujawniła, iż PUK nie zapewniła skazanym przysługującego im obuwia roboczego. Kontrola wykazała również, że wbrew wymogom 30 spośród 42 skazanych, skierowanych do pracy w PUK w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 7 czerwca 2010 r. nie poddano obowiązkowym badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. NIK zwróciła uwagę, iż dopiero od 8 czerwca 2010 r. przepisy nie nakładają takiego obowiązku na podmioty, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

NIK po zakończeniu kontroli wniosła o zapewnienie skazanym obuwia roboczego oraz zaprzestanie ponoszenia kosztów ubezpieczenia społecznego skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Źródło: www.nik.gov.pl