Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jak powinien postąpić urząd wobec właściciela działki, który nie dokonał nasadzeń drzew na swojej działce w zamian za zezwolenie wydane bez opłat?

Zezwolenie zobowiązywało wnioskodawcę do nasadzeń zastępczych w zamian za usuwane drzewa. Wnioskodawca nie poinformował urzędu o tym, że dokonał nasadzeń na działce. Czy w takim wypadku gmina powinna naliczyć karę?

ODPOWIEDŹ:

Sam brak informacji właściciela działki o tym, że wykonał warunek zawarty w decyzji polegający na dokonaniu nasadzeń zastępczych, nie stanowi przesłanki uzasadniającej naliczenie kary administracyjnej. Kara za usuniecie drzew bez zezwolenia może być naliczona, jeżeli właściciel nieruchomości nie dokonał tych nasadzeń.

Zanim w tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i nałożenia kary za usunięcie drzew bez zezwolenia, organ powinien wezwać właściciela do przedstawienia informacji, czy wykonał warunek decyzji. Jeżeli warunek wykonał, to nie ma podstaw do wygaszenia decyzji, gdyż nie jest to na tyle poważne uchybienie, aby skutkowało wygaszeniem zezwolenia.

UZASADNIENIE:

Jeżeli organ ustali, że właściciel nieruchomości nie dokonał nasadzeń zastępczych, powinien zastosować art. 162 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a., gdyż przesadzenie i nasadzenie zastępcze jest warunkiem w rozumieniu tego przepisu. Jego niespełnienie zobowiązuje organ do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, a w konsekwencji do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia. Należy zatem wygasić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew w trybie art. 84 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - dalej u.o.p. - i wszcząć postępowanie o nałożenie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia w trybie art. 88 u.o.p.

Stwierdzenie wygaśnięcia pierwotnej decyzji następuje odrębną decyzją (art. 162 § 3 k.p.a.). Według stanowiska doktryny decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji warunkowej ma charakter decyzji deklaratoryjnej i wywołuje skutki prawne ex tunc, czyli od dnia, w którym warunek miał być spełniony, a ma być on spełniony jednocześnie z usunięciem, bo inaczej się nie da z przyczyn przyrodniczych. W konsekwencji, jeżeli podjęta na podstawie art. 162 § 3 k.p.a. decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu wobec niedopełnienia warunku stanie się ostateczna, oznaczać to będzie, że sytuacja prawna usuwającego drzewo będzie taka, jak gdyby decyzji zezwalającej na usunięcie w ogóle nie uzyskał. Jeżeli tak, to trzeba będzie przyjąć, że usunięcie nastąpiło bez wymaganego zezwolenia, a to wyczerpuje znamiona art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.p. Wobec tego należy wszcząć nowe postępowanie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.