Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Osoba fizyczna złożyła wniosek o wpisanie do ewidencji szkołę podstawową specjalną dla jednego dziecka - dziecka osoby prowadzącej. Dołączyła pozytywną opinię kuratora oświaty oraz sanepidu.

Komendant straży pożarnej odmówił wydania opinii, ponieważ, w jego ocenie, art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., go do tego nie obliguje. Podkreślam, że szkoła ma się znajdować w mieszkaniu na parterze.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 82 ust. 2 pkt 3 u.s.o. zgłoszenie do ewidencji szkoły niepublicznej musi zawierać wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, jak i bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.


Warunki lokalowe muszą odpowiadać regulacjom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zaś sam budynek regulacjom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Natomiast brak jest wyraźnych norm prawnych, które zakazywałyby umieszczania lokali szkolnych w budynkach wielorodzinnych. Zatem o ile tak lokal szkolny, jak i budynek wielorodzinny, spełniają normy wskazane w ww. regulacjach, brak jest przeciwwskazań dotyczących prowadzenia szkoły niepublicznej w budynku wielorodzinnym.


Jednakże w przypadku prowadzenia punktu lub zespołu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wskazane jest uzyskanie zgody na prowadzenie działalności placówki odpowiednio wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli taki wymóg wynika ze statutu lub uchwały tych jednostek.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.