W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników z kilkudziesięciu ośrodków naukowych z całej Polski m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego, Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Gościem Honorowym Konferencji był sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień – współtwórca reformy samorządu terytorialnego, Senator I i II kadencji, współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 

Obrady konferencyjne toczyły się w ramach dwóch równolegle prowadzonych sesji naukowych.

Podczas sesji A1, której przewodniczył prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak zostały wygłoszone następujące referaty:
•prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska - Formy współdziałania podmiotów samorządowych z podmiotami wyznaniowymi
•prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król - Wolność i godność osoby ludzkiej, jako podstawa porządku społecznego i prawnego w społeczeństwie obywatelskim
•dr Elżbieta Paziewska - Zasoby i rola etyki w administracji
•dr Katarzyna Górniak - Partycypacja publiczna - warunki sukcesu i ryzyka porażki
•dr Katarzyna Krzywińska - Funkcjonowanie administracji publicznej w Konfederacji Szwajcarii
•dr Katarzyna Kułak-Krzysiak - Efektywność działania administracji publicznej - uwarunkowania prawne i społeczne

W ramach sesji A2, której przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Kopka poruszane były następujące zagadnienia:
•prof. dr hab. Józef Janczak - Funkcjonowanie administracji publicznej w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa
•dr Marek Jakubiak - Geneza współczesnych koncepcji administracji publicznej
•dr Karol Dąbrowski - Zarządzanie publiczne wyzwaniem dla administracji publicznej XXI wieku
•dr Paweł Antkowiak - Ambicje metropolitalne a propozycje prowincjonalne - dyskusja na temat ustawy metropolitalnej w Polsce
•dr Tomasz Dąbrowski - Etos urzędnika na przykładzie urzędnika administracji skarbowej
•mgr Olga Kazalska - Dobro wspólne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Obradom sesji B1 oraz B2 przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Referaty wygłoszone w tej części konferencji dotyczyły następującej tematyki:
•dr Joanna Felczak/mgr Magdalena Maciejasz - Kalkulator Kosztów Zaniechania, jako narzędzie wspierające planowanie strategiczne w lokalnej polityce społecznej
•dr Andrzej Pietrych - Stosowanie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych i kontrolnych wojewody
•dr Paulina Polko - Local government a local governance- rola prezydentów miast, jako lokalnych przywódców politycznych
•mgr Michał Staniszewski - System informacji zarządczej
•mgr Iwona Ramus - Propozycja optymalnego modelu strategii rozwoju gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•mgr Ewelina Żelasko-Makowska - Upływ kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie procedury nadzorczej w sprawie oceny legalności aktów podjętych przez te organy
•dr Krzysztof Księski - Gminna Rada Pożytku Publicznego, jako forma współpracy gminy z podmiotami trzeciego sektora
•dr Andrzej Cichy - Administracja w zakresie funkcjonowania służby prewencyjnej Policji na przykładzie działalności wybranej komendy miejskiej województwa śląskiego - uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne
•dr Monika Zakrzewska - Etyczne i aksjologiczne uwarunkowania partycypacji publicznej w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
•mgr Agnieszka Adamska - E-samorząd - stan obecny i perspektywy zmian
•mgr Sławomir Wysocki - Jakość zarządzania w administracji publicznej - próba bilansu
•Agata Dąmbska - Forum Od nowa: Sektor rządowy, jako adaptująca jedność. Diagnoza struktur i wizja alternatywnego modelu

Kolejna konferencja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zatytułowana „Samorządna Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku a bilans doświadczeń samorządowych" odbędzie się 27 maja 2014roku w Senacie RP.

Współorganizatorami tego wydarzenia będzie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl był patronem medialnym konferencji „Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne”.