Wnioskodawca domagał się od wójta gminy przesłania między innymi kserokopii CV z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowej pracy zawodowej osób biorących udział w naborze na wolne stanowiska urzędnicze, ich świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniowych oraz protokołów z naboru na wolne stanowiska urzędnicze. W odpowiedzi zastępca wójta poinformował, że na stronie BIP gminy oraz urzędowej tablicy ogłoszeń zostało zamieszczone ogłoszenie o wynikach naboru. Odnośnie pozostałych żądań organ poinformował, że nie stanowią one informacji publicznej. W skierowanej do WSA skardze na bezczynność wójta wnioskodawca zarzucił, że stanowisko zajęte przez organ narusza przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i ustawy o pracownikach samorządowych .

WSA zgodził się ze stanowiskiem organu, iż kserokopie dokumentów w postaci dokumentów świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniowych kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze nie mogą być udostępnione, albowiem dokumenty te nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), lecz dokumentami prywatnymi. Co prawda są w nich zawarte informacje publiczne, jednakże same te prywatne dokumenty, które są tylko nośnikami informacji publicznych, nie stanowią informacji publicznej, a w związku z tym nie ma do nich zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej. Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny i wskazać, że o ile udostępnieniu lub odmowie podlegają informacje, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych , to nie jest informacją publiczną nośnik w formie papierowego dokumentu prywatnego.

Zdaniem WSA skoro wnioskodawca domagał się udostępnienia - poprzez przesłanie mu kserokopii - dokumentów prywatnych, a żądanie takie nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r., organ nie miał obowiązku ani przesłać tych kserokopii ani też wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, a jedynie poinformować go, że żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej.


Na podstawie: Wyrok WSA w Kielcach z 28 września 2011 r., sygn. akt II SAB/Ke 19/11, prawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)