Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał gminom do 20 tys. mieszkańców bonusy finansowe za przekroczenie 60 proc. frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu. Nie przewidział, jednak że frekwencja będzie aż tak wysoka. W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 74,38 proc. do Senatu – 74,31 proc. I pojawił się problem skąd wziąć na to pieniądze. Przeczytaj więcej: Ministrowie obiecali pieniądze za frekwencję, teraz trzeba zmienić budżet oraz Rząd wpisał do projektu budżetu 1,07 mld zł, aby zapłacić gminom za frekwencję

Samorządowcy nadal nie wiedzieli, komu i na jakich zasadach mają zostać wypłacone pieniądze, szczególnie obiecane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra sportu. Rząd uznał, że realizacją nagród dla kół gospodyń wiejskich zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To ta instytucja zajmuje się dystrybucją wsparcia dla KGW. Wymagało to jednak zmiany przepisów, aby nadać agencji takie kompetencje. 

Pieniądze trafią bezpośrednio do KGW

W Dzienniku Ustaw jest już opublikowana nowelizacja rozporządzenia z 21 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wejdzie w życie 12 grudnia). W rozporządzeniu wypłatę nagród profrekwencyjnych określono jako pomoc finansową na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwój wsi.

Rozporządzenie określa, że pieniądze będą wypłacane z urzędu kołu gospodyń wiejskich, którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc.

Nowela zastrzega, że środki finansowe przysługują tylko tym KGW, które do 15 października 2023 r. były wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Z nagród wyłączone są KGW znajdujące się w likwidacji.
Rozporządzenie określa, że wysokość wsparcia będzie ustalona jako iloraz kwoty 250 tys. zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Kwota zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.
Pieniądze mają zostać wypłacone do 30 czerwca 2024 r. na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Z oceny skutków regulacji wynika, że rząd na realizację nagród profrekwencyjnych dla KGW przeznaczył 532,7 mln zł. Pieniądze pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu państwa.