Jak powiedział podczas spotkania marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, o kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 może zdecydować każdy mieszkaniec regionu. „Spotkania konsultacyjne pomogą poznać potrzeby mieszkańców naszego regionu. Każdy z uczestników może włączyć się do dyskusji i wnieść propozycje zmian do projektu nowego RPO. To bardzo ważne, gdyż nasze województwo ma do wydania ponad 2 mld euro” dodał Jurkowlaniec.

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, najwięcej pieniędzy unijnych, bo blisko 395 mln euro, zostanie przeznaczonych na transport. Do priorytetów należą również przedsiębiorstwa i innowacje, na których rozwój zaplanowano ponad 338 mln euro, gospodarka niskoemisyjna – 289 mln euro oraz rynek pracy – 256 mln euro.

Istotną pozycją w przyszłych wydatkach jest także infrastruktura spójności społecznej, m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, remonty i budowa sanatoriów, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, a także odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 162 mln euro.

W planach są również przedsięwzięcia związane z edukacją i nauką – ponad 152 mln euro, inwestycje dotyczące środowiska i jego zasobów – 140,9 mln euro oraz szeroko rozumianego włączenia społeczne, do którego zalicza się m.in. aktywizację osób niepełnosprawnych, poprawę jakości usług społecznych oraz wspieranie gospodarki społecznej. Na ten cel zaproponowano blisko 122 mln euro. Zarząd województwa zaplanował również ponad 56 mln euro na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną oraz ponad 28 mln euro na technologie komunikacyjno-informacyjne.

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w której sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce w latach 2007-2013. Szacunkowa wartość alokacji środków UE wyniesie ok. 2 mld 19 mln euro.

W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, wsparcie w ramach RPO będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.