Uchwała dotyczy przedsiębiorców zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci, jak również gminnych jednostek organizacyjnych, które nie odbierają odpadów. Ponadto kary pieniężne nakłada się na te jednostki z powodu błędów lub nierzetelności w sprawozdaniach.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W ocenie Rzecznika na tle orzecznictwa sądów administracyjnych powstała wątpliwość: Czy w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy o możliwości odstąpienia od wymierzenia kary z kodeksu postępowania administracyjnego?

 

 

Czy możliwe pouczenie?

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

  • waga naruszenia prawa jest znikoma, a
  • strona zaprzestała naruszania prawa lub
  • za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

 

Zobacz PROCEDURĘ: Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej >>>

Organ administracji publicznej odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła dowody, potwierdzające wykonanie postanowienia.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru Można też na przedsiębiorcę nałożyć karę 10 tys.  zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

Za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, nakłada się karę w  wysokości od 200 zł do 500 zł,  a jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, - od 500 zł do 5000 zł.

W orzecznictwie wyłoniły się dwie linie:

  1. należy stosować art. 189 f) KPA o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
  2. nie można od kary odstąpić

 

Intencja ustawodawcy

Jak stwierdził w uzasadnieniu NSA, celem zmiany ustawy kpa było ujednolicenie całego procesu administracyjnego odnośnie kar. Wobec tego rozwiązanie systemowe prowadzi do odniesienia tych reguł do ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.

Według sędziego sprawozdawcy Mirosław Wincenciak - intencją ustawodawcy było ujednolicenie systemu w zakresie wymierzania kar pieniężnych.

Sygnatura akt III OPS 1/21 uchwała NSA z 9 czerwca 2022 roku