Rozporządzenie umożliwi dokonanie podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środków w wysokości 450.000 tys. zł (po odliczeniu 0,25 % rezerwy), przeniesionych z rezerwy celowej nr 74 do części oświatowej subwencji ogólnej. Zostaną one podzielone na podstawie udziału wydatków poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w łącznych wydatkach samorządów na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanych w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. oraz wykazanych w sprawozdaniach Rb-28S.

Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Treść rozporządzenia