Gmina posiada opracowany projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym zostały wyznaczone obszary lokalizacji turbin wiatrowych ze strefą ich oddziaływania oraz obszary warunkowej lokalizacji turbin wiatrowych ze strefą ich oddziaływania.


Obszary warunkowej lokalizacji są wprowadzone ze względu na zasięg oddziaływania dwóch turbin zlokalizowanych w gminie P. na niewielki fragment obszaru gminy sąsiedniej M. (turbiny są zlokalizowane na terenie gminy P. w pobliżu granicy gminy sąsiedniej M.).
 

Czy rozwiązanie zastosowane w studium dotyczące wyznaczenia obszaru warunkowej lokalizacji turbin wiatrowych ze strefą ich oddziaływania na inna gminę jest prawidłowe?
 

Obydwie gminy są zainteresowane sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych.
 

Czy dopuszczalne jest równoległe prowadzenie dwóch procedur planów miejscowych przez dwie gminy w przypadku jednego zadania, jakim jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych, czy istnieje inne rozwiązanie?

Pełna odpowiedź dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>