Format i treść kart do głosowania ustalają właściwe terytorialne komisje wyborcze na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych oraz na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Przekazują je do akceptacji właściwemu komisarzowi wyborczemu.

Druk kart zarządzają komisarze wyborczy, po sprawdzeniu ich prawidłowości, zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

Bez zamówień publicznych

Zgodnie z uchwałą PKW karty do głosowania są drukami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Do ich wytwarzania i dystrybucji nie stosuje się więc ustawy Prawo zamówień publicznych. Karty wykonuje się zgodnie z wzorami określonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej

Wykonanie kart do głosowania oraz ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie należy do:

  • marszałka województwa – dla wyborów do sejmiku województwa;
  • starosty – dla wyborów do rady powiatu;
  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – dla wyborów do rady gminy (rady miejskiej), oraz dla wyborów wójta (burmistrza i prezydenta miasta);
  • prezydenta m.st. Warszawy, przy pomocy burmistrzów właściwych dzielnic– dla wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy.

Muszą oni działać w porozumieniu z terytorialnymi komisjami wyborczymi oraz we współdziałaniu z urzędnikami wyborczymi.

Czytaj też: Szefowa KBW: Nic się nie zmieniło, za druk kart odpowiada wójt>>

Przekazanie kart do komisji

Karty do sejmiku i rady powiatu marszałek województwa i starosta przekazuje obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie za pośrednictwem właściwego wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Mają one trafić do nich bezpośrednio z drukarni, której marszałek województwa lub starosta zlecił druk kart do głosowania.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem i dostarczeniem kart do komisji sprawuje właściwy komisarz wyborczy. Jak podkreśla PKW, prawidłowe wykonanie tych zadań wymaga współdziałania wszystkich organów odpowiedzialnych za prawidłowy druk, przechowywanie i dostarczenie kart.

Zobacz też Szczegółowy kalendarz wyborczy 2018>>

Terytorialna komisja we współdziałaniu z urzędnikiem wyborczym powinna ustalić harmonogram druku kart do głosowania, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart, nakład kart dla poszczególnych okręgów wyborczych, termin druku kart, sposób i termin ich dostarczenia oraz sposób zabezpieczenia rezerwy kart i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

Zadania marszałków, starostów i wójtów

PKW określa też zadania marszałków województw, starostów, wójtów oraz burmistrzów i prezydentów miast, które musza wykonać we współdziałaniu z właściwym urzędnikiem wyborczym.

 


Wśród tych zadań są:

  • zlecenie druku kart do głosowania, dodruku kart do głosowania oraz dodatkowego druku
  • dokonanie z wykonawcami ustaleń zapewniających zabezpieczenie kart w procesie druku oraz ich zapakowanie według okręgów wyborczych i obwodów głosowania
  • ustalenie terminów i sposobu odbioru kart od wykonawcy, przygotowanie paczek z kartami dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz miejsca ich przechowywania i sposobu zabezpieczenia do czasu dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania oraz doręczenia kart
  • zapewnienie dyżuru w zakładach drukujących karty w przeddzień wyborów i w dniu głosowania.

Najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów, tj. do 9 października, muszą być wykonane i przekazane do urzędów gmin karty do głosowania przeznaczone do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym.

Pozostała część nakładu kart do głosowania powinna być wykonana i przekazana do urzędów gmin nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do 18 października. Karty nie mogą się treścią ani w żaden inny sposób różnić od kart do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów wyborczych.

Zapisywanie nazwisk i imion kandydatów

W wyborach do rad oraz wyborach wójta nazwiska kandydatów oraz skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów muszą zostać zapisane wersalikami. Pierwsza litera imienia kandydata zapisana jest wersalikiem, a pozostałe literami tekstowymi.

Nazwiska kandydatów na wójtów muszą być uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku jednakowych nazwisk należy uszeregować te nazwiska w kolejności alfabetycznej imion. Jeśli dwaj kandydaci na wójta w tej samej gminie mają te same nazwiska i imiona na karcie podawane są imiona ojców kandydatów, a jeśli są identyczne — również imiona matek.

Przy ustalaniu nakładu kart brana jest pod uwagę liczba wyborców umieszczonych w rejestrze wyborców lub w spisach wyborców w obwodach właściwych dla danego okręgu wyborczego.

Czytaj też: Dopisania się do rejestru wyborców lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę>>

Druk kart do głosowania powinien się odbywać z zachowaniem warunków najwyższej staranności. Korektę składów kart do głosowania w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem prowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły wyznaczonych członków terytorialnej komisji wyborczej współdziałających z urzędnikiem wyborczym.