Wójt Gminy K. wydał wobec A.W. decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Obie decyzje były skierowane tylko do A.W. Tymczasem skarga do sądu administracyjnego na decyzję SKO została złożona przez dwie osoby: A.W. oraz J.W.

Niedopuszczalna skarga

WSA odrzucił skargę J.W. Wniósł ją nieuprawniony podmiot - podkreślił sąd administracyjny. Uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Powyższe wynika z treści art. 50 p.p.s.a.

Zob. też: WSA: o dacie złożenia skargi administracyjnej decyduje moment jej wniesienia do właściwego organu

Własna sprawa

WSA przypomniał, że skarga może dotyczyć tylko własnej sprawy administracyjnej. Natomiast jednym ze skarżących była osoba, której zaskarżona decyzja nie dotyczyła. Uprawnienie do zaskarżenia decyzji dotyczyło bowiem wyłącznie A.W. Należało przyjąć, że J.W. nie była stroną decyzji. Po jej stronie nie wystąpił więc interes prawny w złożeniu skargi od decyzji. Z tego względu nie było możliwym nadanie skardze J.W. dalszego biegu. Wniesiona przez nią skarga była więc niedopuszczalna.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 lipca 2018 r., I SA/Ke 233/18, LEX nr 2517769.