Wszystkie dane obywateli zgromadzone w rejestrze PESEL są w pełni bezpieczne, a dostęp do nich mają wyłącznie uprawnione do tego podmioty – informuje resort cyfryzacji. Ewentualny dostęp odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w ściśle określonym reżimie, który ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Usługa weryfikacji

Na podstawie ustawy o ewidencji ludności z tzw. usługi weryfikacji może korzystać jedynie bardzo wąskie grono podmiotów prywatnych. Uzyskały go one przed rokiem 2016 na podstawie przepisów ustawy, po wykazaniu interesu prawnego w dostępie do usługi weryfikacji i spełnieniu określonych warunków.

Podmioty te mają jedynie możliwość weryfikacji danych, które wcześniej uzyskały już od swoich klientów, jak ma to miejsce np. w przypadku banków. Nie dostają więc żadnych danych z rejestru, a jedynie informację czy dane, które już mają są prawdziwe.

 


Kto korzysta z naszych danych?

Obecnie z usługi weryfikacji na podstawie przepisów ustawowych korzystać mogą banki, SKOK-i (np. celem weryfikacji tzw. uśpionych kont) oraz biura informacji gospodarczej, które działają na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Zgodnie z ustawą dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań udostępnia się podmiotom niebędącym  dysponentami danych, takim jak organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, policja, Straż Graniczna, organy wyborcze czy komornicy sądowi.

Minister Cyfryzacji z własnej inicjatywy na bieżąco weryfikuje listę podmiotów, które mają możliwość potwierdzania danych swoich klientów. Jak podkreśla resort, jeśli są wątpliwości co do interesu prawnego w dostępie do usługi lub wiarygodności podmiotu, w drodze decyzji administracyjnej dostęp jest cofany. W tym roku minister z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu analiz wydał trzy takie decyzje, a w toku procedowania jest kolejna.

Zobacz też komentarz praktyczny Ewidencja ludności i akta stanu cywilnego z uwzględnieniem pozycji wierzyciela w postępowaniu o udzielenie informacji o osobach fizycznych