W Kontrakcie Terytorialnym określono cele i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz województwa łódzkiego. Przy jego realizacji mają współpracować strony: rządowa i samorządowa. Kontrakt ma obowiązywać w latach 2014–2023.

Źródłami finansowania Kontraktu mają być przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne.

W ramach kontraktu chodzi o takie działania jak:
poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
- zwiększenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R),
- rozwój istniejącej infrastruktury B+R, z uwzględnieniem realizacji prac badawczych na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji,
- rozwój współpracy ośrodków naukowo-badawczych regionu z głównymi ośrodkami akademickimi w kraju (chodzi m.in. o realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę kadry naukowej między uczelniami),
rozwój nowoczesnych technologii dla kluczowych przemysłów regionu, w tym przemysłów kreatywnych oraz nowoczesnej gospodarki energetycznej;
wzmocnienie i rozwój powiązań transportowych o znaczeniu strategicznym dla regionu:
- poprawa sieci dróg zapewniających powiązania zewnętrzne,
- przebudowa odcinków dróg stanowiących wąskie gardła w dostępności regionów, szczególnie w części południowej i częściowo północnej województwa,
- budowa obwodnic miast obciążonych intensywnym ruchem tranzytowym,
- modernizacja połączeń kolejowych,
- rozwój transportu intermodalnego;
- zapobieganie negatywnym skutkom powodzi i susz;
- lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego województwa;
zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie:
- działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się

w najbardziej niekorzystnej sytuacji na tym rynku,
- rozwój przedsiębiorczości,
- działania na rzecz przekwalifikowania osób odchodzących z rolnictwa,
- upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
- poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do nowych warunków społeczno-gospodarczych;
redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
- zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
- poprawa dostępu do usług społecznych i realizowanie inwestycji niezbędnych do świadczenia usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
- rozwój ekonomii społecznej;
podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
- upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
- wsparcie edukacji ogólnej rozwijającej kompetencje kluczowe dla funkcjonowania na rynku pracy,
- upowszechnienie uczenia się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, w szczególności:
- rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia (chodzi o inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych, odpowiadającą na specyficzne dla województwa problemy zdrowotne; inwestycje w ratownictwo medyczne),
rozwój usług i programów profilaktyki zdrowotnej;
- rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz rozwój miast regionalnych i subregionalnych;
- kompleksowa rewitalizacja obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności rewitalizacja na terenie Łodzi.