Pytanie:
Czy w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - dalej r.r.k.d., jest nim wójt, burmistrz, prezydent miasta? Jeśli tak w jakiej formie ma być sporządzone to zatwierdzenie konkursu?

Odpowiedź:
Zatwierdzenie konkursu lub jego unieważnienie następuje w formie zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Zadania i kompetencje, organu prowadzącego w przypadku szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, są określone w art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.

Uzasadnienie:
Przepisy art. 5c pkt 2 u.s.o. przyznają kompetencje w zakresie przeprowadzania konkursu na dyrektora publicznej szkoły wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego tj. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), zarządowi powiatu oraz zarządowi województwa).

Według § 8 r.r.k.d. opisuje procedurę zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły bądź jego unieważnienie.

Po zakończeniu obrad komisji konkursowej, przewodniczący powiadamia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub województwa, prowadzących daną szkołę o wynikach postępowania konkursowego, jednocześnie przekazując dokumentację postępowania konkursowego (§ 8 ust. 1 r.r.k.d.).

Wyżej wymieniony organ prowadzący zatwierdza konkurs lub go unieważnia, zarządzając ponowne jego przeprowadzenie (§ 8 ust. 2 r.r.k.d.). Zarządzenia obok decyzji administracyjnych są prawną formą, w jakiej wójt, burmistrz, prezydent może podejmować władcze rozstrzygnięcia. Ani zapisy u.s.o., ani przepisy r.r.k.d. nie wskazują formy decyzji administracyjnej co oznacza, iż zatwierdzenie konkursu lub jego unieważnienie następuje w formie zarządzenia wójta (wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., OSK 439/04, OSS 2005, nr 3, poz. 69). 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami