W grudniu 2019 r. ma zostać w pełni wdrożona centralna platforma e-Zamówień zintegrowana z portalem  e-usługi. Do tego czasu zamawiający nie będą musieli komunikować się z uczestnikami przetargu wyłącznie drogą elektroniczną, a ich oświadczenia nie będą musiały być opatrzone e-podpisem. Chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.), którym w ekspresowym tempie zajął się Sejm.

Szybkie czytanie

W środę w Sejmie na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju odbyło się I czytanie nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.)*, która do Sejmu wpłynęła dwa dni wcześniej. Posłowie zgodzili się ją procedować, choć nie mieli siedmiu dni na zapoznanie się z projektem. W środę wieczorem Sejm przyjął już sprawozdanie Komisji. Trzecie czytanie może więc odbyć się w piątek 20 lipca. Co jeszcze zmienia nowelizacja?

Jakie oświadczenia z e-podpisem

Nowelizacja doprecyzowuje też art. 10a ust. 5 Prawa zamówień publicznych*. Ma przesądzić, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te, o których mowa w art. 25a ustawy, w tym  jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Obecnie zgodnie z art. 10a ust. 5 pod rygorem nieważności podpisem trzeba opatrzyć oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument. Po nowelizacji artykuł ten będzie brzmiał tak: Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”. Oznacza to, że tylko oświadczenia dodawane do JEDZ będą musiały być opatrzone e-podpisem.

O poślizgu wiadomo od kwietnia

Urząd Zamówień Publicznych już w kwietniu 2018 r. informował, że nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów UE. Dopiero bowiem 6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło Umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. Jednocześnie UZP zapewnił, że do jesieni powstanie miniportal e-Zamówienia. Jego wersja testowa ma być gotowa do końca sierpnia 2018 r.

Małgorzata Stręciwilk, prezes UZP przekonywała w Sejmie, że przesunięcie terminu elektronizacji zamówień zwiększy też szanse na lepsze przygotowanie się do niej wykonawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Dodała, że dla nich dużym problemem jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W obronności faks to nie przeżytek

Ponadto nowela wykreśla z definicji środków komunikacji elektronicznej faks. Jego używanie dopuszczono jedynie w zamówieniach obronnych. - Zamówienia wojskowe są uregulowane odrębną dyrektywą, i ta pozwala na możliwość kontaktu drogą faksową – uzasadniała Małgorzata Stręciwilk. O taką możliwość zabiegało też Minsiterstwo Obrony Narodowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.