Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r. E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Każdy właściciel dowodu osobistego będzie mógł wymienić go na dowód z warstwą elektroniczną przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. W praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN. Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat. 

W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”. 

W nowym dowodzie będzie także miejsce na zamieszczenie podpisu kwalifikowanego, będzie można go kupić u dostawcy usługi zaufania.