Sprawa dotyczyła skargi wniesionej przez jednego z kandydatów na uchwałę komisji o odmowie dopuszczenia go do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego.

W odpowiedzi na skargę burmistrz wniósł o jej odrzucenie.

Zdaniem burmistrza poszczególne akty i czynności podejmowane w toku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej nie mają charakteru samodzielnego i w związku z tym nie mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego.

Kandydat wniósł skargę do WSA.

Sąd wyjaśnił, iż poszczególne akty i czynności podejmowane w toku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej nie mają charakteru odrębnego, ponieważ stanowią pewien ciąg zdarzeń.

Etapem kończącym to postępowanie jest dopiero zarządzenie organu prowadzącego szkołę publiczną o zatwierdzeniu konkursu albo o jego unieważnieniu i zarządzeniu ponownego konkursu, a następnie akt organu prowadzącego szkołę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Oznacza to, że jedynie dwa rozstrzygnięcia podlegają zaskarżeniu do sądu.

Pierwszym jest zarządzenie organu prowadzącego szkołę publiczną o zatwierdzeniu konkursu albo o jego unieważnieniu i zarządzeniu ponownego konkursu, które jako akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawach z zakresu administracji publicznej zaskarżony może być do sądu administracyjnego.

Drugim jest akt organu prowadzącego szkołę publiczną w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, i jako należący do drogi sądowej w postępowaniu cywilnym podlega zaskarżeniu do sądu pracy.

Natomiast uchwała komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły nie jest aktem, o którym mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.).

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Opolu z 30 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Op 475/15, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów