Do 7 października 2014 r. do godz. 24.00

- trzeba zgłosić terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i dzielnic Warszawy

Do 12 października 2014 r.

- muszą zostać:

utworzone obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz

ustalone ich granice, siedziby i numery

Do 17 października 2014 r.

- do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, muszą być podane informacje:

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- trzeba zgłosić kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

Do 17 października 2014 r. do godz. 24.00

- trzeba zgłosić gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Do 22 października 2014 r.

- Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

Do 24 października 2014 r.

- komisarz wyborczy, wykonujący zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW

Do 27 października 2014 r.

- komisarz wyborczy przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;

– gminna komisja wyborcza powołuje obwodowe komisje wyborcze,

– następuje sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

– wyborcy niepełnosprawni muszą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

– muszą być rozplakatowane obwieszczenia:

terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Od 1 listopada do 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00

– w tym czasie publiczni nadawcy radiowych i telewizyjnych nieodpłatnie rozpowszechniają przygotowane przez komitety wyborcze audycje wyborcze

Do 7 listopada 2014 r.

– trzeba złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Do 12 listopada 2014 r.

– wyborcy muszą złożyć wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

14 listopada 2014 r. o godz. 24.00

– kończy się kampania i zaczyna się cisza wyborcza

15 listopada 2014 r.

– przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymują spisy wyborców

16 listopada 2014 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

Według Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu określonego w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Dlatego w kilku przypadkach termin jest przesunięty o jeden dzień w stosunku do kalendarza przedstawionego przez PKW. (PAP)

Wybory samorządowe 2014 - zobacz listę gotowych do pobrania wzorów wyborczych>>>