Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, czyli do 26 kwietnia.

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. W Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic, właściwych dla siedziby danej komisji.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego partii politycznej lub koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych. Warunkiem jest, by partia lub komitet w ostatnich wyborach uzyskała mandaty. Pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.

Komisje powoływane są przez komisarzy wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, muszą zostać powołane do 5 maja.

 

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Liczebność komisji i szkolenia

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

 1. 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
 2. 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
 3. 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
 4. 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

 

Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą mieli specjalne szkolenia, które zorganizuje dla nich urzędnicy wyborczy działający w każdej gminie.  

Czytaj też: Samorządy będą zaangażowane w przeprowadzenie wyborów do PE

Dieta członków komisji

W wyborach do Parlamentu Europejskiego członkom komisji obwodowych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności wyborczych w wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł.