Więcej informacji o IX edycji Konferencji Finansów Komunalnych>>

Finansowanie rozwoju samorządu staje się zadaniem coraz bardziej złożonym. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę rosnące i ulegające ciągłym zmianom potrzeby i oczekiwania społeczne.

Dlatego też przedmiotem tegorocznej, już IX edycji Konferencji Finansów Komunalnych (8 czerwca, Warszawa), będzie dyskusja nad zasobami, którymi samorząd terytorialny dysponuje podczas realizacji zadań bieżących oraz zaspakajania przyszłych potrzeb.

Kolejna kwestia, która zostanie poruszona to różnorodne formy organizacji i finansowania zadań samorządu uwzględniające zarówno zewnętrzne oczekiwania, jak i dostępne zasoby oraz potencjał poszczególnych jednostek.
 

Tegoroczne spotkanie będzie nie tylko okazją do omówienia konkretnych problemów dotyczących finansowania poszczególnych zadań, ale również do poznania możliwych sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie zmian w prawie.

Tradycyjnie już konferencja stanie się znakomitym forum do podjęcia wielostronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów oraz wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organów nadzoru.


3 powody, dla których warto być na IX Konferencji Finansów Komunalnych:


1. Obecność pani Grażyny Wróblewskiej, Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

2. Okazja do spotkania i rozmowy z przedstawicielami Regionalnych Izb Obrachunkowych

3. Bogaty i różnorodny program a w nim:

 

I sesja: Finansowanie zadań samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
prowadzenie sesji: prof. dr hab. Krzysztof Surówka,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

• Realizacja zadań samorządu terytorialnego w trybie in-house – nowe rozwiązania prawne
Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
• Adekwatność finansowania zadań samorządu terytorialnego
prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński
• Alokacja zasobów - praktyczne trudności i nowe rozwiązania w sektorze samorządowym
prof. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku


II sesja: Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego

• Panel Dyskusyjny
prowadzenie: prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
- Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
dr Mirosław Czekaj, Skarbnik Warszawy

- Doświadczenia międzynarodowe w finansowaniu rozwoju samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
dr inż. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych

- Rozwiązania systemowe w zakresie finansowania jst
dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski

- Realizacja zadań publicznych przez spółki komunalne
dr Michał Bitner, Uniwersytet Warszawski

- Niestandardowe instrumenty finansowania zadań
Luiza Budner-Iwanicka, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


III sesja: Formy organizacji i finansowania zadań samorządu
• Panel dyskusyjny
prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
- Uwarunkowania wyboru instrumentów finansowania zadań
dr hab. prof. UG Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański

- PPP alternatywna forma finansowania dużych projektów
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, biegły rewident

- PPP w małych projektach
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński

- Samorządowe centra usług wspólnych
Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy

-Finansowanie zadań w ocenie organu nadzoru
Lucyna Hanus, Prezes RIO we Wrocławiu, Wiceprzewodnicząca KR RIO

Więcej informacji o IX edycji Konferencji Finansów Komunalnych>>