Główne założenia projektu ustawy o ochronie krajobrazu dotyczą zmian w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu. Nowością jest wprowadzenie pojęcia krajobrazu oraz dominanty krajobrazowej. Pierwsze definiuje krajobraz, jako przestrzeń postrzeganą przez ludzi, która jednocześnie zawiera elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji i została ukształtowana w wyniku działań człowieka lub natury. Drugie natomiast odnosi się do obiektów o znacznym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie. Przykładową dominantą może być fabryka bądź też wiatrak wytwarzający energię elektryczną. Ze względu na istotną rolę wspomnianych obiektów w przestrzeni zaproponowano pewne ograniczenia w ich rozmieszczaniu min. zakaz lokalizowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Proponowane zmiany zwiększają także kompetencje samorządów w zakresie regulowania warunków sytuowania obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy w drodze uchwały będzie mogła ustanowić opłatę od reklam.

Pełna treść artykułu pt. Ochrona krajobrazu na nowych zasadach dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>