Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim obowiązuje od 26 lipca. Weszło też w życie rozporządzenie w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec. Zgodnie z nimi, 1 stycznia 2019 r. gmina ma być zlikwidowana i włączona do sąsiednich gmin - Drawsko Pomorskie i Złocieniec.

Bez ciężarów spłaty zobowiązań

Celem specjalnej ustawy, dotyczącej gminy Ostrowice, było stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy oraz włączenie jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów spłaty zobowiązań. Organy gminy zostaną rozwiązane, nie odbyły się wybory samorządowe.

Czytaj też: Nie ma samorządów bliskich bankructwa, ale 43 mogą być w grupie ryzyka

Podział wyliczonej części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału w PIT - zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej części włączanego obszaru. Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie od razu naliczona dla gmin, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, proporcjonalnie do zakresu zadań oświatowych.

Czytaj też: Banki też powinny ponosić ryzyko zadłużenia samorządu

Ustawa przewiduje też przesunięcie terminów w procedurach budżetowych, w związku z przygotowaniem projektu budżetu. Reguluje też m.in. rozliczanie dotacji, sporządzanie sprawozdań i realizację obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości. Obowiązki te ma spełnić wojewoda zachodniopomorski.

Gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce – osiągnęła zadłużenie ok. 50 mln zł na koniec 2017 r.

Czytaj też: Będzie rozwiązanie systemowe dla zadłużonych gmin

 

Co się zmieni dla mieszkańców Ostrowic?

Wszystkie urzędowe sprawy mieszkańcy gminy Ostrowice od 1 stycznia załatwią w urzędach gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie. Zmienią się numery kont bankowych, na które muszą dokonywać wpłat takich jak opłata skarbowa czy podatki.

Zmienią się też właściwe siedziby urzędu stanu cywilnego, straży miejskiej czy ośrodka pomocy społecznej. Sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi czyli opłaty i ewentualne nowe deklaracje będą składane w urzędach gmin, w zależności od właściwości po podziale Ostrowic.

Ostatnia sesja i likwidacje jednostek gminy

Podczas ostatniej sesji rady gminy Ostrowice radni zlikwidowali straż gminną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz odwołano skarbnika gminy. Ostrowicki GOPS informuje, że od 1 stycznia świadczenia pieniężne z pomocy społecznej dla mieszkańców będą realizowane przez MGOPS w Drawsku i MGOPS w Złocieńcu.

Wobec wójta i byłego skarbnika prokuratura skierowała akt oskarżenia za doprowadzenie gminy do takiej sytuacji. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją premiera w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny. Zgodnie z ustawą, mienie Ostrowic nieodpłatnie przejmą gminy, do których jednostka zostanie włączona.

Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie toczy się proces byłego wójta gminy Ostrowice Wacława M. i byłej skarbnika - Krystyny K. Prokuratura  oskarżyła ich o nadużycia i przekroczenie uprawnień, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, co doprowadziło do zadłużenia gminy. Skutkiem była utratą jej płynności finansowej, realnej możliwości spłaty zobowiązań i realizacji zadań własnych. Spowodowało to szkodę majątkową w kwocie co najmniej 38,5 mln zł.

Zobacz też komentarz praktyczny: Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego ze strony regionalnych izb obrachunkowych >>

 

POLECAMY