Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.
Obowiązujące przepisy dotyczą tylko dzieci 5-letnich odbywających roczne przygotowanie.

Odpowiedź


Gmina musi zapewnić dowóz i opiekę.

Uzasadnienie

Jedną z nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zmieniony został zapis art. 14 ust. 3 u.s.o., zgodnie z którym, dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.


Z powołanym przepisem związany jest zapis art. 14a ust. 3 u.s.o., który obliguje gminę do zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki dzieci pięcioletnich do przedszkola. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Aby jednak udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powołany akt prawny zawiera przepisy przejściowe, regulujące stany faktyczne od momentu wejścia w życie nowelizacji związanych ze zmianami w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego do momentu ostatecznego wejścia w życie nowych regulacji.


Sytuację opisaną w pytaniu określa zapisart. 13d powołanej ustawy, zgodnie z którym, dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęło na wniosek rodziców, spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie powołany zapis stanowi, iż przepisy art. 14a ust. 2-4 u.s.o. w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że w odniesieniu do tych dzieci ma zastosowanie również zapis nakładający na gminę obowiązek zapewnienia dowozu i opieki w czasie dowozu do przedszkola (art. 13d ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej u.s.o. w związku z art. 14a ust. 3 u.s.o.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.