Pytanie:
Czy zawarcie umowy przez gminę na kompleksową analizę sytuacji w gminie poprzez diagnozę zagrożeń i potrzeb w relacji burmistrz - jego otoczenie jest zgodne z prawem samorządowym? Zgodnie z umową, wykonawca przedkłada protokoły wykonania następujących przykładowych czynności: doradztwo bezpośrednie dla burmistrza, doradztwo osobiste dla burmistrza w sprawach bieżących, przygotowywanie koncepcji prezentacji multimedialnych na różne tematy, monitoring lokalnej prasy, monitoring sesji rady miasta, doradztwo w zakresie relacji burmistrz - rada miasta.

Odpowiedź:
Gmina może zawierać umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest dostarczenie organowi gminy materiałów analitycznych.

Uzasadnienie:
Ograniczenia w zakresie przedmiotu umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminę nie obejmują kwestii doradczych. Doradztwo mające na celu dokonanie ogólnej diagnozy sytuacji gminy, a także funkcjonowania jej organu (organów) nie jest sprzeczne z prawem. Gmina ma możliwość zlecania podmiotom trzecim zadań polegającym na dokonywaniu analiz, czy tworzeniu dokumentów strategicznych. Brak jest również norm zakazujących bieżącego monitoringu sytuacji gminy, czy jej organów dokonywanych na zlecenie gminy przez podmioty trzecie.

Tym samym, nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy na wykonywanie zadania kompleksowej analizy sytuacji w gminie w zakresie relacji organu wykonawczego tej gminy z otoczeniem, jeżeli realizacja tego zadania miałaby polegać na doradztwie organowi wykonawczemu i monitoringu sytuacji gminy. 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami