Pytanie:
Czy gmina może przekazać darowizną dla OSP sprzęt i wyposażenie, które jest użytkowane przez straż pożarną a zakupione jest bezpośrednio ze środków z budżetu i jest na stanie ewidencyjnym gminy?

Odpowiedź:
Gmina w celu wykonywania zadań własnych z zakresu zapewnienia gotowości bojowej OSP może przekazać OSP w drodze darowizny sprzęt użytkowany przez tę OSP.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej- dalej: u.o.p. koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Przepisy obowiązującego prawa nie określają tytułu prawnego OSP w zakresie wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia. W praktyce występują dwa skrajne rozwiązania.

Pierwszym jest przekazywanie przez gminę dla OSP sprzętu i wyposażenia w drodze umowy użyczenia z art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej: k.c. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie OSP sprzętu i wyposażenia na własność w drodze darowizny z art. 888-900 k.c.

Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji zadań gmina może zawierać umowy.
Wybór jednego z dwóch ww. rozwiązań pozostawione jest swobodzie gminy.

Szczególną formą realizacji zadań gminy z art. 32 ust. 2 u.o.p. jest udzielenie dotacji dla OSP na podstawie art. 32 ust. 3b u.o.p. W tym przypadku nabywcom rzeczy zakupionych ze środkówgminy jest OSP, będąca zarazem ich właścicielem.
AUTOR: Wojciech Lachiewicz

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami