Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, tworzy nowy centralny organ administracji rządowej – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego. Organ ten zastąpi działających dotychczas trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Jakie zmiany wprowadzono?

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odpowiedzialny będzie za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Czytaj też: Nowa służba w Policji – pododdziały kontrterrorystyczne BOA >

Nowy organ będzie wykonywał swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Główny Inspektor oraz Główny Inspektorat przejmą wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych organów i urzędów w zakresie prawa publicznego i prywatnego, w tym rolę organów postępowania administracyjnego.

 


 

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Zastępców powoła natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Ponadto ustawa dostosowuje polski porządek prawny do zmian prawa unijnego (wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej i uchylenie  rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty). Umożliwia także wymianę indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich.

Ustawa zmienia zasady prowadzenia rejestrów statków rybackich i pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa oraz  określa terminy na wydanie decyzji w postępowaniu o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego i dodatkowej kwoty połowowej. Dodatkowo przedmiotowa ustawa wprowadza zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w trakcie zarybiania akwenu. 

Niektóre zmiany wchodzą w życie już w 2018 roku

Zmiany wejdą w życie z 1 stycznia 2019 r., z pewnymi wyjątkami.

Już 14 grudnia wejdą np. w życie regulacje dostosowujące przepisy prawa polskiego do zmian prawa unijnego związane z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z 6 lutego 2017 r. oraz przepisy dotyczące powołania oraz zasad działania pełnomocnika do spraw organizacji Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, a także przepisy dotyczące stosunku pracy okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz ich zastępców zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy w okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego.

28 grudnia wchodzą natomiast w życie przepisy stanowiące, iż wnioski: o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego oraz o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia takich wniosków, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z dniem 31 grudnia 2018 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują pełnomocnikowi do spraw organizacji Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego wykaz składników mienia będącego w zarządzie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.