Celem ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw jest wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej, która będzie się składać z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Pododdziały odpowiedzialne będą za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, a także wspieranie jednostek organizacyjnych Policji, m.in. w warunkach szczególnego zagrożenia.

Zostaje dotychczasowy skrót, zmieniają się kompetencje i organizacja

Nowo tworzona jednostka posługiwać się będzie dotychczasowym skrótem BOA ze względu na jego rozpoznawalność za granicą.

 


Ustawa przyznaje nowej służbie kompetencje w zakresie prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycznym oraz wspierania innych jednostek Policji w warunkach szczególnych zagrożeń lub w wypadkach wymagających użycia specjalistycznych: sił, środków lub taktyki. Dopuszcza możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w sytuacjach uzasadnionych stanem wyższej konieczności na wzór rozwiązań regulujących funkcjonowanie innych służb, tj. ABW, AW, CBA.

Czytaj też: Policja zapłaci 9 tys. zł za błąd antyterrorystów >

Nowelizacja określa też tryb powoływania dowódcy BOA i jego zastępcy, a także dowódcy oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdziałów.

Ponadto ustawa wprowadza dualizm podległości samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Organizacyjnie funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji podlegać będą właściwym: komendantowi wojewódzkiemu Policji albo Komendantowi Stołecznemu Policji, natomiast w zakresie działań kontrterrorystycznych, podlegać będą dowódcy BOA.

Czytaj też: Liedel: BOA ma zwalczać terroryzm, nie zabezpieczać pościgi >

Trzeba dostosować cztery ustawy

Ustawa nowelizuje cztery ustawy, dostosowując przepisy w nich zawarte to rozwiązań wprowadzanych omawianą ustawą:

  1. ustawę z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  2. ustawę z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  3. ustawę z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  4. ustawę z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Od kiedy zmiany?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przygotowania i zabezpieczenia oraz opracowania w rozporządzeniu szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Udzielanie informacji o czynnościach operacyjnych Policji >

Tajemnica bankowa a działania policji >

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych >

Zakres, katolog przestępstw i środki techniczne w kontroli operacyjnej >

Działanie w granicach uprawnień służbowych >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >