Świadczenia z programu „Rodzina 500+” są wypłacane przez samorządy po przyjęciu planu dotacji przez rząd i po faktycznym przekazaniu środków.

Okiem miasta

Już w sierpniu br. władze stolicy informowały Wojewodę Mazowieckiego, że przeznaczona na realizację programu w Warszawie kwota 717 847 000 zł jest niewystarczająca – głównie ze względu na wprowadzenie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko -  i nie pozwoli na wypłatę świadczeń we wrześniu oraz w kolejnych miesiącach. Miasto zaapelowało o zwiększenie planu dotacji do kwoty 1 360 896 287 zł. Na pilną potrzebę zmiany planu dotacji oraz przekazania środków Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę w piśmie z dnia 13 września br. do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Miasto podało, że w efekcie interwencji do kasy miasta wpłynęły środki na wypłaty 500+ za wrzesień, jednak ze znacznym opóźnieniem (ostatnia transza 26 września, kiedy w dzielnicach rozpoczęło się już realizowanie przelewów). Z szacunków Warszawy wynika, że na płynne wypłaty do końca roku potrzebne jest ponad 480 mln zł.

Władze stolicy, w wydanym komunikacie, oczekują od rządu jasnej deklaracji, co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu „Rodzina 500+”. W tej sprawie prezydent Rafał Trzaskowski wystosował 30 września br. pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Naszym wspólnym priorytetem powinna być dobra współpraca w zakresie wspólnie realizowanych zadań, a przede wszystkim zadowolenie beneficjentów programu Rodzina 500+ - mieszkańców Warszawy” – zapewnia w liście prezydent stolicy.

Okiem Urzędy Wojewódzkiego

W odpowiedzi Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał oświadczenie, w którym podaje, że Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało Wojewodę Mazowieckiego, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł. Kwota ta zgodnie z zapotrzebowaniem została wypłacona w 4 transzach. Ostatnie pismo z Urzędu m.st. Warszawy o przekazanie kolejnych dodatkowych środków w wysokości 1 832 173,00 zł było z 25 września. Prośba ta również została zrealizowana przez Wojewodę. Środki przekazano 26 września rano. Należy podkreślić, że we wcześniejszych miesiącach Ratusz nie zgłaszał żadnych problemów z brakiem środków.

Ponadto zgodnie z danymi przekazanymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Warszawę (stan na 26 września 2019 r.) na kontach Dzielnic m. st. Warszawy na rachunkach bankowych pozostawało nierozdysponowanych 120 414 570,17 zł.

26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na kwotę 191 040 185,00 zł i taką kwotę, zgodną z wnioskiem otrzyma.

Warunkiem sprawnego wypłacania środków mieszkańcom Mazowsza jest przekazywanie Wojewodzie rzetelnych informacji. Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt.  Dlatego też Wojewoda Mazowiecki pismem z 18 września wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.

Wojewoda Mazowiecki zaapelował o pilną i sprawną wypłatę świadczeń, gdyż środki na realizację Programu „Rodzina 500+” gwarantowane są przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie - każdy mieszkaniec, któremu przysługuje świadczenie, powinien je otrzymać w terminie. Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania.

Czytaj też: Wydatki na 500+ przekroczyły już 74 mld zł >