W 2018 r. unijne wydatki wyniosły łącznie 156,7 mld euro, co odpowiada 2,2 proc. wydatków publicznych państw członkowskich UE ogółem i 1 proc. dochodu narodowego brutto UE. Z raportu kontrolerów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że szacowany ogólny poziom nieprawidłowości w wydatkach UE wyniósł 2,6 proc. W porównaniu do poprzednich lat niewiele się zmieniło - w 2017 r. szacunki wskazywały na poziom błędów wynoszący 2,4 proc. wydatków, a w 2016 r. – 3,1 proc.

Jak poinformował Trybunał, błędy dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak rozwój obszarów wiejskich i spójność. W tych działach są np. stypendia dla studentów i stypendia badawcze czy pomoc bezpośrednia dla rolników. W przypadku tych wydatków płatności z budżetu UE są dokonywane, by zwrócić koszty poniesione wcześniej przez beneficjentów. W całej procedurze obowiązują skomplikowane zasady i kryteria kwalifikowalności, co - jak oceniają audytorzy - może się przekładać na błędy.

Czytaj: Fińska prezydencja będzie za wiązaniem unijnych funduszy z praworządnością>>
 

Trybunał podał, że przykład zbyt skomplikowanych kryteriów pochodzi z Polski. W przypadku jednego z programów operacyjnych przewidziano, że z dofinansowania ze środków unijnych nie można skorzystać w przypadku, gdy inny podmiot prowadzi tego samego rodzaju działalność gospodarczą co działalność beneficjenta pod tym samym adresem. Wymóg ten, wykraczający poza przepisy unijne, został także zawarty w umowie o dofinansowanie. Jako że jeden z beneficjentów, będący prawnikiem, założył działalność gospodarczą pod tym samym adresem co inna kancelaria prawna, jego projekt nie kwalifikował się do dofinansowania.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zaznacza, że nieprawidłowe wydatki nie muszą oznaczać oszustwa. Błąd lub nieprawidłowa płatność to kwota, która nie powinna była zostać wypłacona z budżetu UE, ponieważ nie została wykorzystana zgodnie z przepisami UE lub krajowymi. Trybunał zgłasza przypadki podejrzenia nadużycia finansowego stwierdzone podczas swoich kontroli unijnemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W 2018 r. Trybunał przekazał do OLAF-u dziewięć spraw.