Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Jeden z mieszkańców zwrócił się do komendanta straży miejskiej o udostępnienie mu dokumentów w postaci protokołu z kontroli i mandatu karnego nałożonego na jego sąsiada za spalanie odpadów.


Komendant odmówił udzielenia informacji. Uznał bowiem, że rozstrzygnięcie w formie mandatu karnego oraz protokół z czynności kontrolnych sporządzonych przez funkcjonariusza, nie stanowią informacji publicznej.

Mieszkaniec złożył skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż straż miejską zalicza się do podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji publicznej.

Jednocześnie żądanie mieszkańca, domagającego się udzielenia informacji mieściło się zakresie regulacji ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr z 2014r. poz. 782).


Zgodnie bowiem z ustawą, udostępnianiu podlega informacja publiczna w postaci danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, a więc bezspornie również fotokopie mandatu karnego i protokołu z kontroli sporządzonego zgodnie z art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SAB/Gl 169/14, nieprawomocny