Podczas dwudniowego programu Konferencji zostaną tematycznie wyodrębnione IV sesje konferencyjne, których zakres tematyczny odzwierciedla najistotniejsze problemy identyfikowane w obszarze finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego.

 

Podstawy wystąpień analizujące przedstawiane zagadnienie posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego prawem działania lub zaniechania.

W ramach sesji przewidziane są wystąpienia osób o uznanym dorobku naukowym bądź zawodowym w sferze identyfikowanej z przedmiotem Konferencji, a merytoryczny poziom wystąpień gwarantuje skład Rady Programowej, którą współtworzą:
- prof. dr hab. Jerzy Hausner (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wieloletni Minister Pracy i Polityki Społecznej. Społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Autor ponad 250 publikacji naukowych),
- prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska (Pracownik Katedry Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów w latach 2003-2005 i ekspert sejmowy w latach 2004-2010. Autorka 145 publikacji z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego),
- prof. UE dr hab. Marian Kachniarz (Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu),
- dr Janina Kotlińska (Długoletni pracownik Katedry Finansów Publicznych UE w Poznaniu (1998-2010). Adiunkt w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec i konsultant. Od 2008 roku członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Autorka ponad 100 publikacji poświęconych finansom publicznym, w tym finansom i gospodarce JST),
- dr Arkadiusz Babczuk (członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zastępca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu),
- mec. Arkadiusz Talik (członek Komitetu Sterującego Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych I instancji),
- mec. Remigiusz Mazur (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu),
- mgr Artur Gluziński (niezależny ekspert w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z Sektorem publicznym. Autor książki: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

ADRESACI
Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane ze środków publicznych bądź ubiegających się o realizację takich zadań, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych).

MIEJSCE
Sala Millenium (2 piętro)
Hotel Hilton, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

 

Szczegóły oraz rejestracja na stronie Organizatora http://www.konferencja.egitim.pl

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl pełni jest patronem medialnym Konferencji Finansowanie sportu oraz działalności pożytku publicznego z budżetu JST.