Prezydent miasta zobowiązał gminę do wypłaty odszkodowania właścicielowi działki, zajętej na realizację inwestycji drogowej. W odwołaniu od tej decyzji strona skarżąca zarzuciła, iż organ błędnie uznał, że nie zaistniała podstawa do powiększenia kwoty przyznanego odszkodowania o 5%, o którym mowa w art. 18 ust. 1 "e" ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.). Skarżąca podkreśliła, iż działające na zlecenie gminy firmy budowlane jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawie, rozpoczęły roboty na wskazanej działce, a zatem nieruchomość została objęta w posiadanie przez gminę.

WSA rozpatrując skargę przypomniał, iż wywiązanie się z obowiązku niezwłocznego wydania nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji, uprawnia właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego) do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania. Jednocześnie bieg terminu niezwłocznego wydania nieruchomości, rozpoczyna się dla zobowiązanego z momentem doręczenia mu albo zawiadomienia o wydaniu decyzji opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności albo z momentem doręczenia mu postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Budownictwo>>