Wyodrębnienie dwóch nowych działów: klimatu i aktywów państwowych to jedna z ważniejszych zmian w obowiązującej od 29 lutego br. ustawie. Ustawa o działach administracji rządowej wzmacnia też pozycję ministra rozwoju w zakresie koordynowania polityki gospodarczej. Wprowadza zmiany w prawie sto aktów prawnych dotyczących gospodarki, Polaków za granicą czy równego traktowania.

Czytaj: Sejm dokonał zmian w działach administracji - nowi ministrowie mają podstawy do pracy>>
 

Dwa resorty od środowiska

Jedna ze zmian dotyczy stworzenia odrębnego działu administracji obejmującego środowisko. W dziale tym mają pozostać sprawy związane z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa. Szefem ministerstwa, które jest Michał Woś. 
Natomiast dział klimat został wyodrębniony z działu środowisko w odpowiedzi - jak stwierdza uzasadniano w projekcie - na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. W tym celu dawne ministerstwo środowiska przekształcono w ministerstwo klimatu, którym kieruje Michał Kurtyka.

 

Państwowe spółki podlegają ministrowi aktywów 

Wyodrębnienie działu aktywa państwowe podyktowane jest potrzebą zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa. Ustawa przewiduje, że minister aktywów państwowych, którym jest Jacek Sasin, ma  kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, będzie miał też możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. 

Specjalny minister do sprawa unijnych

Ustawodawca dokonał również zmian w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Doprecyzowano zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem oraz przenosi z tego działu do działu „sprawy zagraniczne” problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania UE oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie. Szefem tego resortu jest Konrad Szymański. 

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotychczas Pełnomocnik znajdował się w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w wyniku dokonanych zmian będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.