Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź


Zdaniem Kolegium RIO w Lublinie dotację dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych należy obliczyć oddzielnie.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W kwestii przedstawionej w pytaniu, stanowisko zajęło Kolegium RIO w Lublinie.

Zdaniem Kolegium Izby "podstawą dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym – są wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego; podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych – są wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenia takiego oddziału."

Zaznaczyć jednak należy, że w tej sprawie występują wątpliwości interpretacyjne – odmienne stanowisko w tej sprawie prezentowało MEN. Dlatego też trudno w sposób kategoryczny odpowiedzieć na zadanie pytanie.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.