Z dniem 5 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 875). Rozporządzenie określa tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.


Celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego do zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985). W wyniku zmian ustawowych dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ograniczono do dzieci do lat 5 (dzieci 6-letnie i starsze uwzględnione zostały w części oświatowej subwencji ogólnej).

W związku z powyższym nowe rozporządzenie regulujące udzielanie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadza ograniczenie wiekowe dzieci (do lat 5) w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. W kwestiach samego trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji rozporządzenie powiela przepisy obowiązującego dotychczas rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 956, ze zm.). Nie zmienia również terminów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.
  

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami