Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych regulują przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty .

Uzasadnienie

Zapisy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowią, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty normuje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny. Zasady dotowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego określają przepisy art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty .

Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.

Stosownie do zapisów art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) - dalej u.d.j.s.t., wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich gmin, powiatów i województw samorządowych ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy ustawowej 0,6% (art. 28 ust. 2 u.d.j.s.t.), dzieli się między jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 5 u.d.j.s.t.) według zasad określanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Subwencja oświatowa ustalana jest na dany rok kalendarzowy i przekazywana jest do jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Algorytm podziału subwencji oświatowej jest corocznie dookreślany, a wynika to z analizy wskaźników ekonomicznych dotyczących przeciętnych kosztów kształcenia i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wysokość przyznawanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Parametry uwzględnione w algorytmie umożliwiają naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i województwa samorządowe.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)