Z dniem 11 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 403).


Wprowadzona przez nowelizację zmiana dotyczy terminu wskazanego w § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 435). Zgodnie z obecnym brzmieniem ww. przepisu pasy przeciwpożarowe w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony jest ruch kolejowy, powinny zostać dostosowane do wymagań wskazanych w rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.


Omawiana nowelizacja przewiduje z kolei wydłużenie wskazanego terminu do 3 lat (licząc od dnia wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia). W ocenie autorów projektu rozporządzenia 12 - miesięczny termin był zbyt krótki do dostosowania pasów przeciwpożarowych do nowych wymagań, ze względu na potrzebę przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji drzew oraz uzyskania wymaganej prawem zgody na ich usunięcie (problem dotyczy ok. 900 tys. sztuk drzew).

Przydatn materiały:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. poz. 403).

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.