W takiej sytuacji nie zachodzą przesłanki wyłączenia prezydenta miasta od udziału w postępowaniu w sprawie, albowiem nie orzeka on o interesie majątkowym gminy. Właściwość organu wynika z lex specialis, a organ orzeka w ramach realizacji zadań gminy w ramach zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty – orzekł WSA w Poznaniu.

Prezydent miasta na wniosek miasta ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcenia frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. Decyzja została zaskarżona przez stowarzyszenie. Skarżący zarzucił między innymi naruszenie prawa procesowego, przez akceptację braku wyłączenia się prezydenta miasta i pracowników urzędu miasta od udziału w postępowaniu i rozstrzygnięciu sprawy. SKO utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie prezydenta.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Środowisko>>