Austriackie przedsiębiorstwo WertInvest Hotelbetriebs wystąpiło do miasta Wiedeń z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia „Heumarkt Neu”. Przedsięwzięcie to znajduje się w centralnym obszarze obiektu uznanego za światowe dziedzictwo UNESCO, zwanego „Centrum historyczne Wiednia". Polega ono na przebudowie przedmiotowego obiektu poprzez wyburzenie istniejącego hotelu InterContinental i budowę kilku nowych budynków użytku hotelowego, handlowego, konferencyjnego, imprezowego, mieszkaniowego i biurowego.

Obejmuje ono też budowę podziemnego lodowiska (zastępującego istniejące), podziemnej sali sportowej z basenem i podziemnego parkingu. Przedsięwzięcie zajmuje powierzchnię około 1,55 ha i powierzchnie użytkową brutto 89 000 m2.

Czytaj w LEX: Inwestycja na terenie obiektu UNESCO a wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 24 listopada 2022 r., C-575/21 (WertInvest Hotelbetrieb) >>

Bezczynność władz miasta

Wobec braku decyzji miasta w przedmiocie tego wniosku, przedsiębiorstwo WertInvest Hotelbetrieb wniosło do sądu administracyjnego w Wiedniu skargę na bezczynność, w której zwróciło się do tego sądu o udzielenie wnioskowanego pozwolenia na budowę. Podnosi ono, że ze względu na progi i kryteria przewidziane w prawie austriackim przedsięwzięcie to nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko. Kwestia ta pozostała otwarta w ramach innego sporu, ponieważ przedsiębiorstwo WertInvest Hotelbetrieb wycofało swój wniosek skierowany w tym względzie do kraju związkowego Wiedeń.

Czytaj w LEX: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia według wymogów prawa Unii Europejskiej >>

Sąd administracyjny w Wiedniu, który uważa, że uprzednio powinien wypowiedzieć się w przedmiocie obowiązku dokonania takiej oceny bądź jej niedokonywania, ma wątpliwości co do tego, czy uregulowanie austriackie jest zgodne z dyrektywą 2011/92 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Wątpliwości te biorą się przede wszystkim z faktu, że prawo austriackie uzależnia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (takich jak przedmiotowe przedsięwzięcie) od osiągnięcia wartości progowych wynoszących co najmniej 15 ha dla zagospodarowania terenu i więcej niż 150 000 m² powierzchni użytkowej brutto. Sąd administracyjny w Wiedniu zwrócił się w tym względzie z pytaniem do Trybunału.

Sprawdź w LEX: "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w orzecznictwie sądów administracyjnych >>

Czytaj także: Sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie decyzji środowiskowej>>

Limit niezgodny z prawem UE

W wydanym 25 maja wyroku Trybunał odpowiedział, że dyrektywa stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które uzależnia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pewnych „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich”, takich jak przedmiotowe przedsięwzięcie, od osiągnięcia wartości progowych wynoszących co najmniej 15 ha dla zagospodarowania terenu i więcej niż 150 000 m² powierzchni użytkowej brutto.

Wyrok Trybunału w sprawie C-575/21 | WertInvest Hotelbetrieb

Czytaj w LEX: Prawo środowiska Unii Europejskiej a rozwój śródlądowych dróg wodnych >>