Czy mogę udzielić nauczycielowi spełniającemu warunki obecnie obowiązującej ustawy Karta Nauczyciela urlopu dla poratowania zdrowia w roku bieżącym z terminem obowiązywania od lutego przyszłego roku?

Czy wtedy będą musiały być stosowane zasady obowiązujące po ewentualnej planowanej nowelizacji?

Odpowiedź


Projektowana nowelizacja Karty Nauczyciela, w art. 16 (projekt z dnia 19 września 2013 r.) zawiera regulację, na podstawie której nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie ustawy, uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, będą mieli prawo wykorzystać ten urlop na dotychczasowych zasadach – a więc obowiązujących przed nowelizacją.


Jednakże nowelizacja ta nie trafiła jeszcze do parlamentu jako ostateczny projekt podlegający procedowaniu ustawodawczemu. Z całą pewnością nowelizacja nie zostanie uchwalona przed końcem 2013 r., tak aby mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia. Jest wielce prawdopodobne, że zmiana Karty Nauczyciela zacznie obowiązywać od 1 września 2014 r. – z uwzględnieniem przepisów przejściowych, takich jak ww. art. 16 projekt z dnia 19 września 2013 r.

Zatem, jeżeli nauczyciel w omawianej sprawie nabył prawo do urlopu do poratowania zdrowia, to urlop ten powinien zostać mu udzielony na dotychczasowych zasadach.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.