Pytanie:
Czy na budowę tymczasowego mostu pontonowego na jeziorze wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
Most ma być zamontowany na 3 dni. Ma mieć długość 190 mb, szerokość 6,25 m, wysokość elementów pływających ma wynieść 87,5 cm. Most kotwiczony jest za pomocą kilkudziesięciu kotwic do dna jeziora, a do brzegu jeziora i wyspy zostanie zamocowany za pomocą dwóch odciągów (z każdej strony) kotwiczonych w gruncie.

Odpowiedź:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – dalej pr. wod. - nie stosuje innych wymagań do urządzeń stałych, a innych do urządzeń tymczasowych. Należy jednak mieć na względzie, że most i roboty w wodzie, które w tym przypadku będą realizowane, nie są urządzeniami wodnymi, na wykonanie których pozwolenie wodnoprawne jest wymagane obligatoryjnie.

Wykonanie przedmiotowego mostu pontonowego oraz kotwic zaliczyłabym do robót w wodach, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d pr. wod. Do robót tych przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, zatem wymagają one uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wówczas, gdy będą kształtować zasoby wodne analogicznie do urządzeń wodnych.

Z pytania nie wynika, czy przedmiotowe jezioro jest wodą stojącą, czy płynącą. Jeżeli jest wodą stojącą, to wykonanie takiego mostu nie będzie miało znaczenia dla kształtowania zasobów wodnych, zatem w moim przekonaniu pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.

Jeżeli jest to jezioro przepływowe, to taki most może mieć znaczenie dla kształtowania zasobów, ale jeżeli będzie istnieć tylko 3 dni, i w tym czasie nie przewiduje się przechodzenia wód powodziowych, dla których stanowiłby przeszkodę, to na wykonanie takiego tymczasowego mostu ja bym pozwolenia nie wymagała, uznając, że jego istnienie przez 3 dni nie będzie miało znaczenia dla kształtowania zasobów wodnych.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Automatycznie nie byłoby wówczas wymagane również pozwolenie wodnoprawne na likwidację takiego mostu. Jeżeli jednak po wykonaniu i likwidacji mostu pozostałyby w jeziorze jakieś pozostałości (kształtujące zasoby wodne), na usunięcie których organ musiałby wydać decyzję administracyjną, to wówczas mógłby uznać, że wykonano prace bez pozwolenia wodnoprawnego i wydać decyzję na podstawie art. 64a ust. 5 pr. wod.

Niezależnie od powyższego, realizacja mostu powinna być uzgodniona z organem wykonującym prawa właścicielskie w stosunku do tego jeziora, czyli z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej lub z właściwym wojewódzkim zarządem melioracji i urządzeń wodnych.