Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Z dniem 28 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361) . Nowe przepisy określają szczegółowo sposób weryfikacji, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych w centralnym repozytorium informacji publicznej (CRIP), standardy techniczne prowadzenia CRIP, jak również minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego.


Przepisy rozporządzenia przewidują dwie możliwości dostępu do zasobów informacyjnych i metadanych, a tym samym komunikowania się użytkowników z CRIP: 1) przez portal centralnego repozytorium oraz 2) przy użyciu interfejsu programistycznego.


W rozporządzeniu określono dokładnie funkcję portalu CRIP oraz interfejsu programistycznego (należy do nich m.in. przeszukiwanie zasobów informacyjnych według kryterium przedmiotowego i podmiotowego lub elementów metadanych oraz pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicznej oraz metadanych). Zarówno portal CRIP, jak i interfejs programistyczny zapewniać mają szczególne uprawnienia dedykowane dostawcom (dodawanie, aktualizację i usuwania zasobów informacyjnych oraz metadanych).


Rozporządzenie określa również minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego. Na zestaw ten składają się metadane opisujące zasób informacyjny oraz metadane opisujące jednostkę informacji publicznej.


Za standard prowadzenia CRIP przyjęto nieprzerwany dostęp do zasobów informacyjnych oraz metadanych w nim zgromadzonych. Jedyny wyjątek stanowią przerwy serwisowe wynikające z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń. O przerwach serwisowych minister właściwy do spraw informatyzacji obowiązany jest informować na portalu centralnego repozytorium albo na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361)