Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., w art. 2 pkt 1 p.z.p., zawiera definicję ceny. Odnosi to pojęcie do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, (Dz. U. poz. 915) dalej u.c.t.u.

Zamawiający może wybrać ofertę tańszą od oferty z rażąco niską ceną >>>

Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.c.t.u. traktuje, że przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. U.c.t.u. nie wypowiada się w kwestii waluty, a p.z.p. odwołuje się tylko do tej ustawy jeśli chodzi o kwestie ceny. Na tej podstawie należy stwierdzić, że Zamawiający ma dowolność w określeniu waluty, w jakiej ma być wyrażona cena w ofertach. Ma to uzasadnienie, zwłaszcza, jeśli w trakcie realizacji umowy rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w walucie innej niż polska.

Nie będzie to stanowiło naruszenia p.z.p. i jest dozwolone. Jednakże żądanie wyrażenia ceny wyłącznie w jednej walucie obcej (bez dopuszczenia innych walut obcych i polskiej) ma swoje negatywne konsekwencje. Każda bowiem oferta, która będzie zawierała cenę w walucie innej niż dolar amerykański będzie musiała zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., tj. jej niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, której nie można konwalidować z zastosowaniem art. 87 ust. 2 p.z.p.

Może to doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający będzie zmuszony dokonać wyboru oferty droższej, gdyż tańsze zostaną odrzucone z tak błahego powodu jakim jest waluta nie przewidziana przez Zamawiającego. Korzystniejsze dla Zamawiającego i zapewniające uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców byłoby dopuszczenie złożenia oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP, w tym również z złotówkach, z zaznaczeniem, że dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku postępowania krajowego – z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych (gdyż jest on tożsamy z dniem opublikowania tego ogłoszenia w publikatorze krajowym).

Ceny oferty nie można badać automatycznie >>>

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 6 p.z.p., zawrzeć jednak informację o tym, że rozliczenia z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy będą prowadzone w walucie obcej – dolar amerykański, niezależnie od tego w jakiej walucie będzie podana cena oferty.