Zamawiający prowadził przetarg, w którym o wygranej decydowały trzy kryteria tj. cena, termin realizacji oraz gwarancja. Jednak w przypadku czterech ze wszystkich złożonych ofert istniało podejrzenie co do rażąco niskiej ceny, zatem zamawiający zażądał od wykonawców wyjaśnień.

UZP: rażąco niską cenę należy wyjaśnić w zakresie zamówienia podstawowego >>>

Jak czytamy w "DGP", jeden z wykonawców, którego oferta została odrzucona wniósł odwołanie do KIO. Powodem odrzucenia był fakt, iż zdaniem zamawiającego ów wykonawca nie udowodnił, że jego cena nie jest rażąco niska. Co ciekawe, oferta najkorzystniejsza była jeszcze tańsza o 50 tys. zł. Odwołujący stał na stanowisku, iż skoro zamawiający wybrał ofertę tańszą, to nie jest możliwe, że droższa zawiera cenę rażąco niską.

KIO nie zgodziła się z tą argumentacją, gdyż wybór oferty tańszej od tej złożonej przez odwołującego nie powoduje automatycznie, że jego oferty nie można uznać za rażąco niską. Wykonawca oferujący niższą cenę może bowiem posiadać szczególnie oszczędne metody wykonania czy rozwiązania techniczne, które nie są dostępne innym wykonawcom.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 858/15).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna