Czy burmistrz powinien wydać zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy i czy powinien mieć upoważnienie od rady gminy do dokonywania takiej czynności (uchwała rady)?

Czy też dopuszczalne jest, aby burmistrz wydał zarządzenie w sprawie procedury przygotowywania arkuszy organizacyjnych, a samo zatwierdzenie miało postać dokonania odpowiedniego zapisu na samym arkuszu?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty – dalej u.s.o. , organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W tym również zatwierdza corocznie arkusze organizacji szkół i placówek.

Burmistrz zatwierdza arkusz organizacyjny prowadzonej przez gminę szkoły

 

W przepisie art. 5c pkt 3 u.s.o. ustawodawca ustalił, iż w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 7 ust. 1d, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b oraz art. 77 ust. 6 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Oznacza to, iż w myśl art. 5c pkt 3 u.s.o. to burmistrz zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły. Ponadto wykonuje on zgodnie z art. 5c u.s.o. zadania i kompetencje określone w art. 34a u.s.o. Zatwierdzony przez burmistrza arkusz organizacji szkoły stanowi dla dyrektora podstawę do organizacji nowego roku szkolnego i prowadzenia racjonalnej polityki finansowej. Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt 3 u.s.o. burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla prowadzonych szkół i placówek.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)