Kto formalnie powinien wystąpić z wnioskiem o usunięcie drzewa z działki gminnej: wyłącznie gmina, burmistrz jako organ reprezentujący gminę, urząd gminy jako organ burmistrza?

Czy burmistrza można uznać za posiadacza mienia gminy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)?


Odpowiedź:

Posiadaczem nieruchomości gminnej jest gmina. Posiadaczem nieruchomości w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Właścicielem nieruchomości jest gmina (a nie burmistrz), zatem to jej można przypisać posiadanie nieruchomości.


Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej powinien złożyć burmistrz, jako organ reprezentujący gminę. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) – dalej u.s.g. nie wymienia całego katalogu zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a art. 30 u.s.g. reguluje jego kompetencje w sposób generalny. Wynika z niego, iż wykonuje on uchwały rady gminy i jej zadania określone przepisami prawa, w tym kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz gospodaruje mieniem komunalnym. Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca wójta, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez wójta.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 31 u.s.g., wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest to reprezentacja jednoosobowa, co oznacza, że w procesie wyrażania woli przez osobę prawną decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez wójta.

Swoje obowiązki wykonuje pomocy urzędu gminy (art. 33 ust. 1 u.s.g). Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta w trybie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Kierują oni wnioski, m.in. do starosty o usunięcie drzew lub krzewów, jednakże czynią to w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Także przed sądem administracyjnym (np. w sprawie o wydania zezwolenia przez starostę o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów) gminę reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).