Odpowiedź

Kwestia ta powinna być w trybie pilnym uzgodniona z organem prowadzącym szkołę.

Uzasadnienie

Szkoła lub placówka oświatowa dokonuje wydatków w oparciu o plan finansowy. Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych , podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Plan finansowy szkoły powinien być dostosowany do zadań wykonywanych przez daną jednostkę. Brak środków na wynagrodzenia dla pracowników oznacza konieczność zmian organizacyjnych. Wstrzymanie wynagrodzeń dla pracowników spowoduje bowiem powstanie po ich stronie roszczenia o wypłatę zaległości, wraz z prawem wytoczenia w tej sprawie powództwa cywilnego przeciwko szkole. Dlatego też należy niezwłocznie zwrócić się do organu prowadzącego z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego szkoły.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)