Czy na okres dwóch miesięcy organ prowadzący może powierzyć na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty pełnienie obowiązków innemu nauczycielowi?


Zaznaczam, że p.o. dyrektor powołał wicedyrektora też na okres 10 miesięcy i od 1 lipca 2013 r. zespół nie będzie miał ani p.o. dyrektora, ani wicedyrektora jedynie kierownika przedszkola więcej stanowisk kierowniczych nie ma.

Odpowiedź

Organ prowadzący szkołę, (jeśli jest to jednostka samorządu terytorialnego) skorzystał z prawa powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi szkoły – w myśl art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. w sytuacji, gdy nie doszło do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora lub nie powierzono tego stanowiska – w myśl przepisów art. 36a ust. 2 i 4  u.s.o. Przepis ten należy jednak czytać łącznie z przepisem art. 36a ust. 2  u.s.o.


Oznacza to, że:
- przeprowadzenie postępowania konkursowego jest w zasadzie obligatoryjne;
- organ prowadzący nie może zatem odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;
- na podstawie przepisu art. 36a ust. 5  u.s.o. nie sposób uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy brak rozstrzygnięcia konkursu do zakończenia okresu powierzenia obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi uprawnia organ prowadzący do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na dalszy okres.


"Taką sytuację należałoby wykluczyć, ponieważ ustawa stwarza dostatecznie dużo możliwości rozwiązania sytuacji patowych, a przedłużenie tego stanu rzeczy, w którym szkoła lub placówka jest faktycznie pozbawiona swojego najważniejszego organu, w większości przypadków wskazuje na dążenie do obejścia ustawy i realizacji celów z nią sprzecznych" [por. M. Pilich. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. ABC Wolters Kluwer business. Warszawa 2012, wyd. 4, s. 499].


W dalszej części pytania jego autor przedstawia kolejne wyjaśnienie dotyczące "powołania" wicedyrektora również na ten sam okres 10 miesięcy oraz możliwości ewentualnego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu (bez szerszego wyjaśnienia – jakiego) "kierownikowi przedszkola".


Po przywołaniu opinii eksperta prawa i przypomnieniu uzupełnienia opisu tej patowej sytuacji - stworzonej przez organ prowadzący - można doradzić jedynie szybkie (do 30 czerwca 2013 r.) przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenie tego stanowiska zgodnie z przepisami art. 36a ust. 2 lub ust. 4  u.s.o.


Proponowane w pytaniu rozwiązanie przedstawionej sytuacji – oscylować będzie na krawędzi prawa i może być przesłanką postępowania mającego na celu rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody – z jego inicjatywy lub po zawiadomieniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 34 ust. 4  u.s.o. ), niezależnie od negatywnych skutków, które mogą powstać w wyniku takiego sposobu zarządzania zespołem (szkół, placówek, itp.).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)